POMIARY

Oferujemy badania i pomiary elektryczne odbiorcze i okresowe we wszystkich układach sieciowych do 1kV (TN, TT, IT) w instalacjach domowych, budynkach biurowych, budynkach użyteczności publicznej przy pomocy specjalistycznych przyrządów w zakresie:


  • Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B
  • Pomiary rezystancji izolacji
  • Pomiary impedancji pętli zwarcia
  • Pomiary natężenia oświetlenia
  • Pomiary rezystancji uziemienia
  • Niskonapięciowe pomiary rezystancji, połączeń ochronnych i  wyrównawczych
  • Pomiary mocy czynnej, biernej i pozornej
  • Pomiary napięć i prądów AC oraz DC do 1000A oraz częstotliwości
  • Pomiarów natężenia oświetlenia ogólnego, stanowisk pracy, ewakuacyjnego
  • Sprawdzanie kolejności faz Pomiary wykonujemy najnowszym miernikiem MPI 525 firmy Sonel posiadającym ważne świadectwo wzorcowania. Po wykonaniu prac kontrolno-pomiarowych sporządzamy protokół zawierający m.in.: wyniki pomiarów jaki i ocenę zgodności otrzymanych wyników z wymaganiami norm i przepisów oraz wnioski. Gwarantujemy wykonanie kompleksowych badań parametrów instalacji elektrycznych przewidzianych normą PN/IEC 61557.

Gdzie nas znaleźć

Przedsiębiorstwo Usług Elektroenergetycznych ELSKO

mgr inż. Rafał Skowron


Sienkiewicza 12/U3
95-200 Pabianice

NIP 731-189-04-88
Telefon: 888 477 754

E-Mail: biuro@elsko.pl